Викладач:   Пежинська Ольга Михайлівна - кандидат філологічних  наук, доцент кафедри  романо-германської філології.

 Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: https://tnpu.edu.ua/faculty/inozemnimovy/pezhinska-olga-mikhayl-vna.php

Вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.02 Середня освіта (Французька мова та зарубіжна література)

ОП "Середня освіта (Французька мова та література, англійська мова та література, зарубіжна література)"

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень в лінгвістиці» є розвиток загальних і фахових компетентностей щодо здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, представлення власних наукових результатів, кваліфікованого ведення наукових дискусій з використанням методологічних засад сучасної лінгвістики в цілому й французької лінгвістики зокрема.