Метою вивчення навчальної дисципліни «Землелогія» є формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей: 


         - вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми;

         - здатність діяти соціально відповідально та свідомо;

         - здатність до абстрактного мислення, пошуку, аналізу та синтезу;

         - розуміння необхідності дотримання норм авторського і суміжних прав інтелектуальної власності; сприйняття державної та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної власності;

         - знання сучасних засад природокористування, взаємодії природи і суспільства із застосуванням раціонального використання природних ресурсів, екологічних аспектів та основ природоохоронного законодавства;

         - розуміння планети як єдиної системи, найважливіших проблем її будови та розвитку;

          - володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні Землі, її геосфер та їхніх компонентів.

 Вивчення навчальної дисципліни «Землелогія» забезпечує досягнення здобувачами таких результатів навчання:

- аналізувати особливості природних та антропогенних систем і об'єктів геосфер Землі;

- застосовувати свої знання для визначення і вирішення проблемних питань і прийняття обгрунтованих рішень в науках про Землю;

- розробляти, керувати та управляти проектами в науках про Землю, оцінювати і забезпечувати якість робіт;

- знати сучасні методи дослідження Землі та її геосфер і вміти їх застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності;

- розробляти та впроваджувати механізми територіального менеджменту, геопланування, здійснювати моніторинг регіонального розвитку, складати плани та програми;

- вирішувати практичні задачі наук про Землю (за спеціалізацією) з використанням теорій, принципів та методів різних спеціальностей з галузі природничих наук;

         - використовувати сучасні методи моделювання та обробки геоінформації при проведенні інноваційної діяльності.

.