Дисципліна «Історія розвитку хореографічного мистецтва» покликана сприяти у

здобувачів формуванню пізнавального інтересу до мистецтва, зокрема хореографічного;

передбачає здобуття ними основ хореографічної та виконавської майстерності; засвоєння

основних знань з питань хореографічної лексики, зокрема термінології народного, класичного,

бального та сучасного танців, елементарної хореографічної культури, художньо-творчого

мислення; виховання культури мистецького спілкування, усвідомлення своєї індивідуальності;

ознайомлення здобувачів із зразками як місцевої традиційної танцювальної культури, так і

світового хореографічного мистецтва.

Курс спрямований на розвиток творчого потенціалу майбутнього науковця, педагога,

підвищення його педагогічної і хореографічної обізнаності та виконавської майстерності,

підтримки новаторства, прагненню до самостійного мислення, пошуку власного стилю

роботи.\\

The discipline "History of the Development of Choreographic Art" is designed to promote

students to form a cognitive interest in art, in particular choreography;

provides for their acquisition of the basics of choreographic and performing skills; mastering

basic knowledge of choreographic vocabulary, in particular the terminology of folk, classical, ballroom and modern dance,

ballroom and modern dances, elementary choreographic culture, artistic and creative

thinking; fostering a culture of artistic communication, awareness of one's individuality;

familiarizing students with samples of both local traditional dance culture and

world choreographic art.

The course is aimed at developing the creative potential of the future scientist and teacher,

improving their pedagogical and choreographic awareness and performance skills,

support for innovation, the desire for independent thinking, and the search for their own style of work.

of work.