Викладач:   Пежинська Ольга Михайлівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри  романо-германської філології.

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: https://tnpu.edu.ua/faculty/inozemnimovy/pezhinska-olga-mikhayl-vna.php

Вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.02 Середня освіта (Французька мова та зарубіжна література)

ОП"Середня освіта (Французька мова та література, англійська мова та література, зарубіжна література)"

Мета: формування компетенцій аналізу текстів у студентів філологів з урахуванням сучасного стану літератури Франції: знання про основні тенденції розвитку і своєрідність мовно-літературного процесу, зміст естетичних теорій, методів, напрямів, стилів і жанрів французької літератури, фольклору; розуміння основних проблем аналізу літературних творів: інтерпретація, тлумачення, інтертекстуальність, багатозначність. Курс «Літературознавчий аналіз художнього твору» скерований на вироблення у студентів системи практичних умінь і навичок аналізу літературних сюжетів; осмислення, розгляд складових елементів, визначення тем, ідей, мотивів, способу їх образного втілення, а також дослідження засобів творення образів.