Викладач:  Оксана Андріївна Гиса (Oksana Husa) - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни іноземними студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво.

Мета:

Ключові слова: