Викладач:  Оксана Андріївна Гиса (Oksana Husa) - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни іноземними студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  025 Музичне мистецтво.

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія інструментального виконавства» є виховання критеріїв якості та художньої цінності музично-інструментального виконавського мистецтва, художнього смаку, формування професійної ерудиції, розширення музичного кругозору студентів. На сучасному етапі особливої актуальності набуває теоретичне вивчення та осмислення історії інструментального виконавства. Предмет навчальної дисципліни: основні етапи розвитку світового та українського інструментального виконавства; творча діяльність провідних виконавців сучасності.

Вивчення навчальної дисципліни «Історія інструментального виконавства» йде у тісному зв’язку із засвоєнням таких супутніх дисциплін фундаментального та професійно- орієнтованого, професійно-практичного циклів як «Музична література (зарубіжна, українська)», «Культурологія», «Народна музична творчість», «Інструментознавство», «Аналіз музичних творів», «Аналіз педагогічного репертуару», «Концертно-виконавська практика».

Програма передбачає лекційний виклад теоретичного матеріалу, практичні і семінарські заняття, самостійне вивчення ряду тем.

Ключові слова: музичне виконавство, композиція, створення і відтворення музичного твору.