Викладач: Тютюнник Ірина Святославівна – кандидат мистецтвознавства, доцент  кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  022 Дизайн (Дизайн середовища), 022 Дизайн (Графічний дизайн),

Мета:

Ключові слова: