Викладач: Тютюнник Ірина Святославівна – кандидат мистецтвознавства, доцент  кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчанняНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) .

Мета:

Ключові слова: