Викладач:    Олена СПОЛЬСЬКА - асистент кафедри  музикознавства та методики музичного мистецтва.

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) та  спеціальності 025 музичне мистецтво, а також 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Мета: формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань, умінь та навичок  в галузі української музики; ознайомлення студентів з історією української музичної (зокрема, композиторської) творчості, з її провідними напрямками та стилями, етапами розвитку; виховання розуміння закономірностей музично-історичного процесу; соціально-політичної обумовленості музично-історичного руху; розвиток художньо-історичне мислення студентів; розкриття значення взаємозв’язків української та західноєвропейської культур.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми бакалавр здобувачі освіти повинні знати:

 •  історичні етапи розвитку української музики, музичної освіти та музичного виконавства;
 •  головні критерії періодизації курсу за стильовими ознаками;
 • специфіку кожного історико-стильового періоду;
 •  творчість провідних українських композиторів та демонструвати навички комплексного аналізу їх музичних творів;
 • термінологічну систему, що склалася у музикознавстві та музичній практиці у ІІ половини. XX ст.;
 • тенденції в розвитку жанрів української музичної культури
 • специфіки взаємодії сучасних технік композиції в музиці українських авторів ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття.
 • Уміти:
 •  оволодіти музичним матеріалом, що передбачає програма курсу;
 • співвідносити одержані теоретичні знання з художньою практикою, з конкретними музично-мовними засобами в розглянутих музичних творах;
 •  визначити стилістичні і технічні особливості музичної композиції при вивченні музичної партитури;
 • орієнтуватися в головних етапах історичного шляху розвитку української професійної музики;
 •  аналізувати риси кожного окремого стильового періоду;
 • обґрунтувати типологічні прояви у розвитку європейської та української музичної культури;
 • відрізняти особливості- у розвитку української національної культури;
 • проаналізувати творчість видатних українських композиторів за монографічними та жанровими критеріями;

Ключові слова: українська музика, жанри, стилі, постаті