Викладач:   Олена Спольська, асистент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва.

Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) та студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 025 Музичне мистецтво

Основною метою вивчення дисципліни «Музична культура української діаспори» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань, умінь та навичок щодо особливостей політичного, соціально-економічного та культурного розвитку української культури поза межами батьківщини.

Цілі передбачають вивчення видів мистецтв і культури, поширених серед українців діаспори, поширення сентиментального туризму в Україну, формування вмінь самостійного, творчого використання проектів з налагодження співпраці з представниками української діаспори, дослідження наукового здобутку діячів української еміграції у країні поселення, вміння організовувати екскурсійну діяльність представникам діаспори, встановлювати, підтримувати і розвивати співпрацю з представниками наукового та культурного середовища, організувати проекти співпраці з діаспорою.

Завдання навчальної дисципліни «Музична культура української діаспори»:

  • відтворити процес еволюції культури та мистецтва української діаспори та встановити періодизацію процесу в контексті еміграційних хвиль;
  • визначити структуру культури і мистецтва української діаспори як складової системи української культури;  розкрити специфіку культурно-мистецького життя українського зарубіжжя; 
  • висвітлити основні форми творчої діяльності українців за кордоном відповідно до видів мистецтва (візуальних, часових, візуально-часових); 
  • ознайомити із творчістю митців української діаспори (тематичний, архетипний, стильовий та жанровий аналіз);  проаналізувати наукові мистецтвознавчі здобутки в українському зарубіжжі;
  •  визначити роль мистецтва української діаспори у розвитку національної культури в історичному та загальнокультурному контексті


Ключові слова: еміграція, діаспора, наука, освіта, культура, національна ідентичність.