Викладач:   Таранова Наталя Богданівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія.

Мета: вивчення регіональних особливостей - природних зон, країн, фізико-географічних областей.

Ключові слова: фізико-географічне районування України, фізико-географічна характеристика зони мішаних хвойно-широколистяних лісів, фізико-географічна характеристика лісостепової зони, фізико-географічна характеристика зони степу, фізико-географічна характеристика природи областей Українських Карпат, фізико-географічна характеристика природи областей Кримських гір.