ВикладачОрап Марина Олегівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни іноземними студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти  спеціальності

Мета:

Ключові слова: