Викладач: Крижановська Маргарита Анатоліївна - кандидат сільськогосподарських наук наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 202 Захист і карантин рослин.

Метою викладання  дисципліни “Генетика з основами еволюційного вчення” є  формування системи знань та понять на основі вивчення законів і закономірностей спадковості та причин порушення генетичного матеріалу від впливом зовнішнього середовища на різних рівнях організації живих істот, а також з’ясування основних механізмів еволюційного процесу .  

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів із основними методами генетичного аналізу, сприяти розумінню нероздільної участі спадкових факторів і довкілля у формуванні організму в онтогенезі, допомогти осмислити основні положення і поняття еволюційного процесу, розширити основи еволюційного мислення, навчити розв’язувати генетичні задачі, узагальнити знання комплексу біологічних дисциплін з формуванням наукового світогляду.

Ключові слова: генетика, еволюція, спадковість, мінливість, генетичний аналіз, еволюційні зміни.