Викладач: Чорній Мирослава Миколаївна -  викладач кафедри загального мовознавства і слов'янських мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.28 Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)

Мета: активізація діяльності здобувачів вищої освіти в процесі навчання, створення ситуацій, сприятливих для розвитку їхньої творчої активностіорганізація комунікативної діяльності й забезпечення практичного оволодіння польською мовою як іноземною

Ключові слова: інноваційні технології навчання польської мови, формування іншомовної компетентності, професійна підготовка вчителя