Викладач: Чорній Мирослава Миколаївна -  викладач кафедри загального мовознавства і слов'янських мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.28 Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)

Мета: ознайомлення здобувачів вищої освіти з тенденціями розвитку польської мови в різні історичні періоди, з історією становлення польської літературної мови; поглиблення знань зі слов’янських мов та залучення студентів до роботи з писемними текстами-джерелами вивчення історії польської мови; порівняння та інтерпретація мовних явищ у діахронічному та синхронічному аспектах.

Ключові слова: історія польської мови, історична граматика польської мови, розвиток польської мови