Викладач: Олійник Галина Михайлівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  231 Соціальна робота, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.

Дисципліна «Організація конкурсно-ігрових і спортивно-масових свят» спрямована на формування професійної компетентності майбутніх фахівців, менеджерів соціокультурної діяльності, що ґрунтується на вивченні теоретико - методичних основ організації конкурсно-ігрових і спортивно-масових свят , формування знань про особливості організації й уміння їх використовувати в професійній діяльності, науковій роботі та викладацькій практиці.

Метою викладання навчальної дисципліни “Організація конкурсно-ігрових та спортивно-масових свят” є формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

–        здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

–        здатність генерувати нові ідеї (креативність);

–        уміння застосовувати прийоми театралізації, сценізації у процесі моделювання способів розв’язання актуальних завдань соціокультурної діяльності.

Ключові слова: конкурси, ігри, концерти, ігрова діяльність, спортивно-масові заходи, дозвілля, спартакіади, фестивалі.