Викладач: Грубар Ірина Ярославівна  - кандидат наук з фізичного виховання і  спорту, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8625/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%2C+%D0%86.+%D0%AF.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка.

Інклюзивна освіта є базовим освітнім компонентом у системі підготовки фахівців з фізичного виховання і однією з фундаментальних наук серед дисциплін біологічного циклу, яка забезпечує студентів знаннями об’єкту їх практичної діяльності. Предметом вивчення навчального курсу є надання можливостей для рівної участі дітей з особливими освітніми потребами (фізичною, соціальною і емоційною) в загальній системі здобування освіти, для індивідуального вибору і отримання спеціальних послуг і пристосувань для тих, кому це необхідно.

 Курс має практичне спрямування, що передбачає відповідний вибір форм, методів і засобів проведення занять і дає можливість знизити ізоляцію та відчуження дитини з особливими освітніми потребами від учнівського колективу масової загальноосвітньої школи, тобто інклюзивна освіта здійснюється не в спеціальному навчальному закладі, а у масовій загальноосвітній школі

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» є опанування майбутніми вчителям фізичної культури необхідних знань, умінь та навичок, які допоможуть створити комфортне освітнє середовище для кожної дитини з особливими освітніми потребами, для надання рівного доступу до навчання з урахуванням різних потреб та індивідуальних особливостей, включаючи організацію спільних навчальних занять, виховних заходів і дозвілля.

Міждисциплінарні зв’язки: анатомія та фізіологія людини, ТМФВ, фізична реабілітація, спортивно-педагогічні дисципліни, АФВ.

Ключові слова: діти з особливими освітніми проблемами, освітнє середовище, вчитель фізичної культури, асистент вчителя .