Викладач:   Гузар О.В. - кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни здобувачами освіти 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта та  013 Початкова освіта.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Лінгвістичний аналіз тексту» є формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннямиреалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина України;

– здатність усвідомлювати об’єм та засоби впливу політики як на суспільство у цілому, так і на окрему людину, визначати власне місце у політичних процесах, розуміти загальні основи політичного розвитку нашої держави, зміст та напрямки впливу політичної системи на суспільство;

– здатність відрізняти суб’єктивні, спонтанні складові суджень від об’єктивних та аргументованих, вміти надавати перевагу останнім.

Ключові слова: лінгвістичний аналіз тексту, мовні засоби, лінгвістика, емоції, цінності, мовний рівень.