ВикладачГлавацька Ольга Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  спеціальної та інклюзивної освіти. Науковці ТНПУ ім. В. Гнатюка
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія).

 Метою викладання навчальної дисципліни «Спеціальна методика навчання математики» є формування у студентів професійної компетентності, що передбачає вивчення спеціальної методики навчання математики дітей з особливими освітніми потребами та оволодіння студентами компетентнісними й особистісно зорієнтованими підходами формування у дітей математичних знань.

Ключові слова: математика, методика, навчання, діти з особливими освітніми потребами.