Викладач:  Оліяр Михайло Богданович   - кандидат наук з фізичного виховання і  спорту, викладач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)

Мета: на основі здобутих студентами знань,  умінь та сформованих компетентностей забезпечити можливість виконувати функції волонтера та організовувати волонтерську діяльність у сфері фізичної культури і спорту.

Ключові слова: Волонтер, волонтерство, мотивація, соціальний проєкт, менеджмент волонтерської діяльності, фізична культура і спорт.