Викладач:   Грабик Надія Михайлівна - кандидат наук з фізичного виховання і  спорту, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського ) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 

 Мета:  сформувати у студентів сучасні теоретичні знання про систему управління фізкультурним рухом в Україні та сформувати практичні вміння управлінської діяльності.

Зміст дисципліни ««Управління сферою фізичної культури»» розроблено на основі відповідних положень щодо підготовки фахівців спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура., норм і традицій вищої університетської освіти, а також профілю освітньо-професійної програми.

Ключові слова: управління, фізична культура, кадрова політика.