Викладач: Ангелюк Ірина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ й методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).

Мета: озброєння майбутніх фахівців із фізичного виховання системою сучасних методичних знань та інноваційних технологій в процесі професійної діяльності викладача фізичного виховання; уміннями інтегрувати знання, отримані у суміжних дисциплінах, методиках, знаходити шляхи реалізації цих знань у безпосередній практичній роботі.

Ключові слова: інноваційні технології, фізичне виховання студентів, особистісно-зорієнтоване навчання, спортивно-зорієнтоване навчання, здоров’язбереження, розвиток творчої особистості, індивідуальні програми та проекти.