Викладач:   ............................... - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  ............................... Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти ОП 241 Готельно-ресторанна справа


Метою вивчення навчальної дисципліни «Кейтеринг» є формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

-    володіння знаннями про кейтерингові підприємства, їх види, особливості організації їх функціонування;

-    здатність до аналізу й оцінки діяльності та наявних проблем кейтерингових підприємств;

-    здатність організовувати матеріально-технічне та продовольче постачання;

-    здатність організовувати й оперативно планувати кейтерингове обслуговування.

Ключові слова: кейтеринг, кейтерингового обслуговування, виїзне обслуговування