Викладач:   Пежинська Ольга Михайлівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри  романо-германської філології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/318-alfavitnyi-filtr/p/3038-pezhynska-olha-mykhailivna

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної  підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, освітня програма "Англійсько-український переклад".

Метою вивчення навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» є формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня складових іншомовної професійної комунікативної компетентності, зокрема:

• мовленнєвої компетентності: формування умінь і навичок усної та письмової комунікації, зокрема, монологічного та діалогічного мовлення, участі у дискусіях, написання різних видів письмових робіт до тем змістових модулів;

• лексичної компетентності: формування умінь і навичок вживання лексики до тем змістових модулів;

• граматичної компетентності: засвоєння знань, формування умінь і навичок вживання певних граматичних конструкцій;

• соціокультурної компетентності: знайомство з особливостями іншомовної професійної комунікації у сфері інформаційних технологій, розвиток уміння будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають.

Іншомовна професійна комунікативна компетентність формується у процесі виконання студентами таких видів мовленнєвої діяльності:

• читання: формування у студентів умінь і навичок розуміння, вилучення необхідної інформації, інтерпретації та перекладу у процесі опрацювання текстів до тем змістових модулів;

• письмо: виконання письмових вправ та завдань, що відображають лексичний і граматичний матеріал змістових модулів; створення різножанрових письмових дискурсів у процесі написання письмових робіт різних форматів;

• аудіювання: прослуховування інформації до тем змістових модулів з подальшим її опрацюванням у формі виконання відповідних вправ та завдань;

• усне мовлення: продукування усного дискурсу на теми змістових модулів у формі монологічного та діалогічного мовлення.