Викладач:   Скорейко-Свірська Ірина Павлівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови. науковець ТНПУ.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 


014.022 Середня освіта (Німецька мова і література)
014.023 Середня освіта (Французька мова і література)

Мета: формування іншомовної (англомовної) комунікативної компетентності в сферах професійного та довільного спілкування в усній та письмовій формах. На даному етапі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти мовленнєвими вміннями та навичками, що відповідають рівням А2 (Pre-Intermediate) та частково В1 (Intermediate) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Набуття навичок практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності забезпечить академічну і професійну мобільність студентів, дозволить їм успішно функціонувати в сучасних світових контекстах. 

Ключові слова: тематична лексика (їжа, спорт, мода, медицина, сучасні технології), часові форми, узгодження часів, модальні дієслова, умовний спосіб, монологічне та діалогічне мовлення