Викладач:  Жирська Галина Ярославівна  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Мета: Формування професійної компетентності майбутнього вчителя природничих наук для організації індивідуальної, групової й масової форм позакласної та позашкільної роботи з природничих дисциплін.

Ключові слова: Позакласна та позашкільна робота з природничих наукї, індивідуальна, групова й масова форми роботи, методика навчання, еколого-натуралістична діяльність, науково-технічна творчість.