Викладач:   Притолюк С.А. - кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології та методики навчання німецької мови Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Курс «Вступ до літературознавства» зорієнтований на ознайомлення студентів із засадами та основними поняттями літературознавства як філологічної науки і формування у них відповідних уявлень про специфіку літератури як виду мистецтва і закономірностей літературного процесу загалом. Метою вивчення навчальної дисципліни є вміння оперувати літературознавчими термінами і категоріями при визначенні естетичної вартості літературних текстів, їх жанрової специфіки і проблематики. Структура курсу передбачає вивчення літературних родів та жанрів, напрямів, стилів і канонів літератури, а також структури літературного твору, зокрема, специфіки художнього образу, наративної структури твору, особливостей художнього часу і простору. «Вступ до літературознавства» стане в нагоді як підготовчий етап до вивчення зарубіжної літератури, літератури англомовних країн, інтерпретації тексту та стилістики. Завданнями курсу, окрім поглиблення навичок аналізу літературного тексту, є розвиток самостійного критичного мислення.