Викладач: Шепітчак Валентина Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови.  Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад)

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад), 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська  (Англійська мова і література), 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька (Німецька мова і література), 035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька (Французька мова і література)

Метою вивчення навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (англійська)» є навчання студентів основних видів мовленнєвої діяльності – говоріння, читання, аудіювання, писемного мовлення – як засобу спілкування англійською мовою в усній та писемній формі. Основними завданнями вивчення дисципліни ««Друга іноземна мова (англійська)» є: формування комунікативної компетентності, що передбачає знайомство, подальший розвиток та удосконалення лексичних, фонетичних та граматичних навичок усного та письмового спілкування англійською мовою, формування соціокультурної компетенції на основі вивчення історії, культури та традицій англомовних країн.

Ключові слова: говоріння, читання, аудіювання, писемне мовлення. англійська мова