Викладач: Буяк Богдан Богданович – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та суспільних наук, член-кореспондент НАПН України. Ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-2 курсів першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)..

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» є формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

– здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина України;

–– здатність на основі отриманих знань розуміти закономірності функціонування інформації,  механізми впливу змістовних характеристик інформації;

– здатність до практичних навичок роботи з різними джерелами даних для створення інформаційно-аналітичної продукції та надання інформаційно-аналітичних послуг;

- здатність відрізняти суб’єктивні, спонтанні складові суджень від об’єктивних та аргументованих, вміти надавати перевагу останнім. Схильність до самоперевірки отриманих результатів;

 - здатність до раціонального творчого мислення, розв’язання на високому фаховому рівні проблем, котрі постають у процесі сприйняття та аналізу інформації.

Ключові слова: аналітика,  інформаційно-аналітична діяльність