Викладач:   Гевко Вікторія Романівна -  кандидат  історичних наук, викладач кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

Мета:

Ключові слова: