Викладач:  Вовк Валентина Олегівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

 Мета: розширення знань майбутніх фахівців з питань національно – психологічних властивостей людини,  розкриття соціально – психологічних механізмів творення і розвитку нації та історії становлення галузі знань про психологічні особливості етносу.

Ключові поняття: етнос, нація, ментальність, менталітет, національний характер, національна свідомість, етнічна самосвідомість, автостереотипи, гетеростереотипи, соціотип українського етносу.