Тимків Ірина Михайлівна -  кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка: 
Тимків Ірина Михайлівна

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

Мета: формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей, як здатність володіти методологією та сучасними теоріями мас-медіа; здатність правильно обирати та критично оцінювати різноманітні види мас-медіа, використовувати мас-медіа у майбутній професійній діяльності.

Ключові слова: мас-медіа, медіаекологія, медіафілософія, медіаграмотність