Викладач:  Сокол Мар'яна Олегівна– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  іноземних мов. НауковецьТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта.

Мета:

Ключові слова: