Викладач:  Галан Василь Данилович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни "Вибрані питання лінійної алгебри" студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  014.04 Середня освіта (Математика).

Мета: систематизація знань студентів з різних розділів алгебри, таких як Алгебра матриць, Теорія многочленів, Лінійні простори та вміння застосовувати набуті знання для з’ясування питання подібності матриць та зведення їх до найпростішого (канонічного) виду.

Ключові слова: канонічна форма лінійного оператора, λ-матриця, жорданова форма.