ВикладачМешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни  1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальностей  011 Освітні, педагогічні науки, ОПП Освітні вимірювання. Курс «Здоров’збережувальні технології в освітньому процесі» спрямований на формування ставлення до свого здоров’я як до необхідної умови успішного здійснення професійної діяльності, усвідомлення магістрантами значимості професійного здоров’я для здоров’язбережувальної спрямованості педагогічної діяльності, визначення майбутніми фахівцями власної відповідальності і активної ролі у збереженні і зміцненні власного професійного здоров’я і здоров’я здобувачів освіти.

Метою викладання навчальної дисципліни «Здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі» є: сприяння у виборі оптимальної стратегії збереження і зміцнення професійного здоров’я, підвищення рівня професійної стресостійкості, розвиток компетентності здоров’язбереження магістрантів.

Ключові слова: здоров’я, професійне здоров’я, чинники професійного здоров’я, професійне вигорання, професійні деформації, професійні деструкції, професійний стрес, професійна стресостійкість, технології здоров’язбереження, стратегії здоров’язбереження, гармонізація особистості, здоров'язбережувальне освітнє середовище.