Викладач:  Кузик Ігор Романович - доктор філософії (PhD), асистент кафедри геоекології та методики  навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

 Обов'язкова  дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 103 Науки про Землю, освітня програма "Гідрологія"

Мета: отримання базових знань про закономірності формування і розвитку гідрографічної мережі України, розрахунок гідрографічних та морфометричних характеристик конкретних водних об’єктів, особливості їх географічного розташування та господарського використання

Ключові слова: басейни річок, гідрографічне районування, річкова мережа, морфометричні парметри.