Викладач: Павлишин Людмила Григорівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

Мета: розкриття особливостей концептуальних підходів та позицій епістемології; аналіз й узагальнення змісту наукових праць за відповідними критеріями; з’ясування місця навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця.

Ключові слова: пізнання, розум, істина, раціональність, ірраціональний, суб'єкт, об'єкт.