Викладач:   Грабик Надія Михайлівна - кандидат наук з фізичного виховання і  спорту, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація) 

«Гігієна спорту» є базовим освітнім компонентом при підготовці фахівців першого освітнього рівня, зміст та спрямованість, якої повністю відповідає майбутній професійно-педагогічній діяльності. Гігієна  як галузь медичних знань і як галузь педагогічної науки та практики у майбутніх фахівців сформує компетентності щодо збереження, зміцнення та підвищення рівня здоров’я людини, формування гармонійного фізичного розвитку підростаючого покоління і продовження періоду активного довголіття. Знання з гігієни спорту допоможуть попередити захворювання, скорегувати функціональний стан організму засобами фізичної реабілітації, фізичної культури і спорту, підвищити стійкість організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища. Знання основ гігієни спорту для необхідні для: правильної організації фізичної реабілітації, занять фізичними вправами і спортом; нормування фізичного навантаження; забезпечення належних умов оздоровчо-реабілітаційного, навчального-виховного та тренувально-змагального процесів; формування гігієнічних знань і навиків.

Мета курсу: сформувати фахові компетенції в області загальної гігієни, гігієни фізичної реабілітації, фізичного виховання і спорту про вплив та ефективне застосування гігієнічних факторів у процесі фізичної реабілітації та фізкультурно-спортивній діяльності.

Основними завданнями: навчити інтегрувати знання, отримані з різних біологічних дисциплін; cформувати компетенції комплексного застосування різних гігієнічних чинників для збереження і зміцнення здоров’я, для підвищення оздоровчого ефекту занять фізичними вправами та досягнень високих спортивних результатів; ознайомити з особливостями формування гігієнічних компетенцій в процесі фізичної реабілітації, навчання та тренування; ознайомити з нормативними документами, які регламентують гігієнічні норми, вимоги, стандарти, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я, забезпечення оздоровчо-реабілітаційного, навчального-виховного та тренувально-змагального процесів.

Ключові слова: гігієна спорту, гігієнічна оцінка, гігієнічні чинники, санітано-гігієнічні вимоги, гігієнічні норми.