Анотація дисципліни

«Сучасні трансформаційні процеси» є вибірковим освітнім компонентом при підготовці фахівців першого бакалаврського освітнього рівня. Майбутнім професіоналам навчальна дисципліна дасть глибинне розуміння поняття «трансформація» та особливостей його використання, протікання трансформаційних процесів та їх вплив на функціонування та розвиток систем. Навчальна дисципліна знайомить студентів із українським досвідом суспільної трансформації, трансформаційними процесами у політичній культурі суспільства і особи (ідеї, норми, рівень політичних відносин), трансформаціями політичних інститутів, систем державного управління, проблемами та перспективами трансформації економіки України, основними векторами трансформаційних процесів на рівні міжнародних відносин, модернізаційною, структуралістською та культурологічною парадигмами соціальних трансформацій, принципами та рівнями управління трансформаціями в культурній, освітній та науковій сферах, Під час засвоєння тем курсу у здобувачів вищої освіти розвиватимуться навички аналітичного та критичного ставлення до різноманітних джерел інформації, робити ґрунтовні висновки та узагальнення.

Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей, як здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері суспільно-політичних, соціально-економічних, глобалізаційних трансформацій, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, вміння обирати та застосовувати комплекс методів для розв’язання практичних завдань, моделювання, аналізу, проектування, керування, прогнозування, прийняття рішень.