ВикладачСавелюк Наталія Михайлівна  - доктор психологічних наук, професор кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу (2 семестр) першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності  053 Психологія (Психологія бізнесу і управління).

Мета:

Ключові слова: