Курс "Алгебра і теорія чисел"

Викладач:  Галан Василь Данилович – доктор педагогічних наук, професор

Особиста сторінка на сайті бібліотеки ТНПУ - 

Алгебра і теорія чисел є однією з основних дисциплін циклу професійної підготовки студентів фізико-математичного факультету.

Метою викладання навчальної дисципліни «Алгебра і теорія чисел» є:

  • оволодіння студентами основними поняттями вищої алгебри, забезпечення алгебраїчної основи вивчення інших математичних дисциплін, розвиток логічного мислення, виховання загальної математичної культури студентів;
  • формування системи знань про числові множини, навичок застосовувати алгоритми теорії подільності та теорії конгруенцій до задач різного рівня складності, зокрема – шкільних, конкурсних, олімпіадних, розвиток вміння аналізувати та обґрунтовувати математичні твердження на матеріалі теорії чисел.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Алгебра і теорія чисел» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів фізико-математичного напряму  із спеціальності  014.04 «Математика».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Алгебра і теорія чисел» є основи теорії чисел (3 семестр) та теорії многочленів (4 семестр).

Ключові слова: цілі числа, подільність, алгоритм Евкліда, повна система лишків, функція Ейлера, конгруенції.