Викладач: Наумчук Володимир Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка:

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)

Мета:

Ключові слова: