Викладач:  Прокоп'як Мар’яна Зіновіївна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Метою навчальної дисципліни «Екологія тварин» є отримання цілісного уявлення про закономірності розвитку й існування тварин на Землі на основі знань особливостей внутрішньо- і міжпопуляційних взаємовідносин, особливостей функціонування біогеоценозів; формування знань про закономірності взаємодії безхребетних і хребетних тварин з факторами оточуючого середовища і розвиток адаптивних реакцій під час їх зміни; знання ролі тварин у біогеоценозах.