Викладач:  Дідук-Ступ’як Галина Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна мовного спрямування циклу професійної  підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Мета 

Аналіз лінгвістичної, психолінгвістичної, психологічної, педагогічної та лінгвометодичної літератури з проблеми дослідження дав змогу виділити основні тенденції оновлення змісту шкільної мовної освіти. До них належать використання традиційних і новітніх підходів навчання мов як рідних та державних форматів. Під впливом соціального замовлення, сучасної лінгвістичної парадигми змінюється мета  навчання української мови в закладах загальної середньої освіти, що зумовлює введення в навчальний процес відомостей із перцептивної, соціокультурної, когнітивної, практичної лінгвістики, герменевтики, дидактики та методики вивчення різних мов (компаративний аспект) засвоєння яких сприятиме формуванню мовнокультурної особистості.

Ключові слова: комунікативна компетентність, компетентнісний підхід, соціокультурний підхід, комунікативно-діяльнісний підхід, особистісно зоорієнтований підхід, дискурсно-текстоцентричний підхід, інтеграція, інтеракція, медіаосвіта, онлайн-навчання, формальне оцінювання, інформальне оцінювання.