Викладач:  Дідук-Ступ’як Галина Іванівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова дисципліна циклу загальної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки факультету іноземних мов спеціальностей 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад), 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська  (Англійська мова і література), 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька (Німецька мова і література), 035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька (Французька мова і література)

Мета навчальної дисципліни – сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.

Ключові слова: законодавчі норми, мовні норми, професійна компетентність, стилі фахового мовлення, професфйна комунікація, риторична компетенція, діловодство, накова комунікація, наукова продукція.