Викладач:  Олексюк Наталія Степанівна  - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльностіНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Моделювання соціальних процесів» є формування у здобувачів третього освітньо-наукового рівня базових знань з теорії та практики моделювання соціальних процесів, забезпечення успішного засвоєння ними принципів і методів моделювання, теоретичного осмислення структури моделей соціальних процесів, усвідомлення соціальних реформ як керованих соціальних інновацій та результату моделювання соціальних процесів.

Ключові слова: соціальний процес, соціально-педагогічний процес, модель, моделювання, соціальна інновація, соціальна реформа, здобувач третього освітньо-наукового ступеня.