Викладач:  Дідук-Ступ’як Галина Іванівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу загальної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки факультету педагогіки і психології спеціальностей 011 Освітні, педагогічні (Соціальна педагогіка), 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта), 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління), 073 Менеджент (Управління навчальним закладом), 231 Соціальна робота (Соціальне адміністрування у громаді).

Мета навчальної дисципліни – сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтовані уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.

Ключові слова: законодавчі норми, мовні норми, професійна компетентність, стилі фахового мовлення, професфйна комунікація, риторична компетенція, діловодство, накова комунікація, наукова продукція.