Науковий керівник:  Поліщук Віра Аркадіївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльностіНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Науковий керівник: Олексюк Наталія Степанівна  - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. Гарант освітньої програми підготовки доктора філософії (PhD) 231 Соціальна робота. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1-4 курсів третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 035 Філологія

Науково-педагогічна практика покликана виконувати роль зв’язної ланки між теоретичними знаннями здобувача освітньо-наукового ступеня «доктор філософії», отриманими під час навчання за ОНП, і його практичною діяльністю щодо реалізації цих знань у педагогічному процесі.

Метою Науково-педагогічної практики є закріплення у здобувача знань, отриманих у процесі навчання за ОНП; розвиток позитивної мотивації до науково-педагогічної діяльності; формування готовності до розробки навчально-методичних комплексів дисциплін і проведення різних видів занять з використанням інноваційних освітніх технологій; набуття навичок креативного підходу до виконання організаційних, комунікативних, виховних, педагогічних, проектувальних функцій та науково-педагогічних і дослідницьких завдань.