Викладач:  Решетуха Тетяна Василівна  - кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 4 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика

 Мета: вивчення навчальної дисципліни «Медійні наративи ХХІ століття» покликане формувати у здобувачів кваліфікації доктор філософії спеціальності «Журналістика» таких компетентностей:

·        здатність до узагальнень, аналізу та синтезу, розвитку критичного мислення для розуміння процесів і явищ в медійній галузі, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

·        здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження, зокрема і в міждисциплінарних галузях, на основі системного наукового світогляду із застосуванням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій;

·        здатність аналізувати медіаконтент з погляду класичних та новітніх дослідницьких підходів, а також на основі відповідних загальнонаукових методів;

·        здатність використовувати найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі соціально-комунікаційної науково-дослідної діяльності на межі предметних галузей.

Ключові слова: міф, наратологія, наратив, медіанаратив, методика наративного аналізу, типи медійних наративів