Викладач: Ярослава Петрівна  Кодлюк - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка:

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки галузі знань 01.Освіта/Педагогіка, спеціальності 013 Початкова освіта 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дидактики початкової освіти» полягає в тому, щоб ознайомити аспірантів із теоретичними основами організації навчального процесу у школі першого ступеня на засадах компетентнісного підходу; розкрити особливості діяльності вчителя та учнів у цьому процесі у контексті концепції «Нова українська школа»; поглибити знання аспірантів про форми, методи та засоби навчання молодших школярів в умовах особистісно орієнтованої парадигми освіти.

Ключові слова:  процес навчання в початковій школі; зміст початкової освіти; форми, методи і засоби навчання молодших школярів; урок у початковій школі; контроль та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів; Державний стандарт початкової освіти.